Luật

Luật

Luật đấu giá tài sản 2016

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật đấu giá tài sản.
Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline