THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ LÔ PHÊ LIỆU NHÔM CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ LÔ PHÊ LIỆU NHÔM CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG
Ngày đăng: 25/12/2022 11:22 AM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       CHÍNH NGHĨA                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     

      Số: 46/TB-ĐGHDCN                                   Bình Dương, ngày 29 tháng 11 năm 2022

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: 56 Đường số 14, KDC Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: 439 Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá là: Lô phế liệu nhôm.

*Giá khởi điểm: 191.149.800 đồng (Một trăm chín mươi mốt triệu, một trăm bốn mươi chín ngàn, tám trăm đồng).

*Ghi chú: Xem hàng theo hiện trạng thực tế, Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Công ty.

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 30/11/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 09/12/2022.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá tài sản 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ. 

- Thời gian xem tài sản: T 08 giờ 00 phút ngày 08/12/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 09/12/2022.

- Địa điểm xem tài sản: Tại Kho Chi Cục quản lý hàng xuất nhập khẩu ngoài khu công nghiệp - KP. Bình Đức, P. Bình Hòa, Tp. Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 09/12/2022, ngày 12/12/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 13/12/2022.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 38.000.000 đồng (Ba mươi tám triệu đồng).

- Thời điểm đấu giá: 10 giờ 30 phút ngày 14/12/2022

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm ,điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa hoặc người có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.  

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368 hoặc 0376915696 – Ms.Trân.

                                                                                                               

Nơi nhận                                                                              GIÁM ĐỐC

- Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu gia tài sản https://dgts.moj.gov.vn/;

- Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước https://taisancong.vn/

- Báo chí                                                                                                             TRẦN THANH MINH

- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;                                                    

- Các điểm niêm yết theo qui định;                                                                                              

- Lưu HS,VP

                                                                                                                                                                                  

 

                                                              

                                                                                                  

 

        

 

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline