THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TANG VẬT VPHC BỊ TỊCH THU CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ THUẬN AN

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TANG VẬT VPHC BỊ TỊCH THU CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ THUẬN AN
Ngày đăng: 03/03/2023 03:32 PM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 CHÍNH NGHĨA                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     

                  Số: 03/TB-ĐGHDCN                                       Bình Dương, ngày 06 tháng 01 năm 2023

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: 56 Đường 14, KDC Hiệp Thành 3, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Thuận An. Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá là:

Lô 01: xe mô tô với tổng giá trị 152.100.000 đồng trong đó:

- Xe mô tô đăng ký (có số khung, số máy không đổi) gồm 22 xe mô tô 02 bánh với tổng giá trị 149.000.000 đồng.

- Xe mô tô không đăng ký (chỉ thích hợp bán phụ tùng, phế liệu) gồm 05 xe mô tô 02 bánh với tổng giá trị 3.100.000 đồng.

Lô 02: sắt thép các loại gồm 45 cây sắt phi 12 dài 11,7 m; 35 cây sắt phi 14 dài 11,7m; 170 cây sắt phi 18 dài 11,7m (có hàn phép); 3,170 kg thép phi 6, phi 8 và đai tai dê với tổng giá trị 60.797.090 đồng.

* Giá khởi điểm:

Lô 01: 152.100.000 đồng (Một trăm năm mươi hai triệu, một trăm ngàn đồng)

Lô 02: 60.797.090 đồng (Sáu mươi triệu, bảy trăm chín mươi bảy ngàn, không trăm chín mươi đồng).

*Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Công ty.     

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 07/01/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 27/01/2023.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá đối với tài sản là: Lô 01: 200.000 đồng/01 hồ sơ, Lô 02: 150.000 đồng/01 hồ sơ.

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 13/01/2023, ngày 16/01/2023 tại trụ sở Công ty.

- Thời gian xem tài sản: Ngày 17/01/2023, ngày 27/01/2023.

- Địa điểm xem tài sản: nơi tài sản tọa lạc.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 27/01/2023, ngày 30/01/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 31/01/2023.(Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:

Lô 01 là 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng)

Lô 02 là 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng)

- Thời điểm đấu giá: 10 giờ 30 phút ngày 01/02/2023.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm ,điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa hoặc người có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.  

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368 hoặc 0376915696 – Ms.Trân.

 

Nơi nhận                                                                                        GIÁM ĐỐC

- Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu gia tài sản https://dgts.moj.gov.vn/;

- Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước https://taisancong.vn/

-Báo chí;                                                                 TRẦN THANH MINH                                               

- Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Thuận An;  

- Các điểm niêm yết theo qui định;                                                     

- Lưu HS,VP                   

 

 

 

                                                                                                                                                                

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline