THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TANG VẬT VPHC BỊ TỊCH THU CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TANG VẬT VPHC BỊ TỊCH THU CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG
Ngày đăng: 29/06/2023 10:21 AM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           CHÍNH NGHĨA                                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     

      Số: 25/TB-ĐGHDCN                                   Bình Dương, ngày 21 tháng 6 năm 2023

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

 Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: 65 Đường số 05, KDC Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: 439 Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá:

STT

Tên hàng

Số lượng

ĐVT

Tổng giá trị (đồng)

  01

Vải thô (vải chưa nhuộm)

15.220

Kg

684.000.000

Tổng cộng:

 

 

684.000.000

 

*Giá khởi điểm: 684.000.000 đồng (Sáu trăm tám mươi bốn triệu đồng).

*Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Công ty.

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 28/6/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 07/7/2023.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ. 

- Thời gian đăng ký xem tài sản: T 08 giờ 00 phút ngày 04/7/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 05/7/2023.

- Thời gian xem tài sản: ngày 06/7/2023, ngày 07/7/2023.

- Địa điểm xem tài sản: Tại Kho Chi Cục quản lý hàng xuất nhập khẩu ngoài khu công nghiệp - KP. Bình Đức, P. Bình Hòa, Tp. Thuận An, Tỉnh Bình Dương.  

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 05/7/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 07/7/2023.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 136.000.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu triệu đồng).

- Thời điểm đấu giá: 09 giờ 30 phút ngày 10/7/2023.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa hoặc người có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.  

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368 hoặc 0939.188.177 (Lâm). 

                                                                                                               

Nơi nhận                                                                               GIÁM ĐỐC

- Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu gia tài sản https://dgts.moj.gov.vn/;

- Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước https://taisancong.vn/

- Báo chí

- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;                                                         TRẦN THANH MINH

- Các điểm niêm yết theo qui định;                                                                                                 

- Lưu HS,VP

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline