THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ THANH LÝ TÀI SẢN CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ THANH LÝ TÀI SẢN CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH BÌNH DƯƠNG
Ngày đăng: 08/04/2022 03:41 PM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           CHÍNH NGHĨA                                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số: 09/TB-ĐGHDCN                                                                                        Bình Dương, ngày 08 tháng 4 năm 2022

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: 56 Đường 14, KDC Hiệp Thành 3, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: Tháp A, tầng 18, Trung tâm hành chính tỉnh, P.Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá cụ thể như sau:

- Tài sản 01: Toyota Camry 4 chỗ, biển kiểm soát 61F - 1459, năm sản xuất 2004.

*Giá khởi điểm: 171.504.000 đồng (Một trăm bảy mươi mốt triệu, năm trăm lẻ bốn ngàn đồng).

- Tài sản 02: Toyota Altis 4 chỗ, biển kiểm soát 61F - 0889, năm sản xuất 2002.

*Giá khởi điểm: 118.800.000 đồng (Một trăm mười tám triệu, tám trăm ngàn đồng)

- Tài sản 03: Mitsubishi zinger 7 chỗ, biển kiểm soát 61F - 4499, năm sản xuất 2009.

*Giá khởi điểm: 162.241.000 đồng (Một trăm sáu mươi hai triệu, hai trăm bốn mươi mốt ngàn đồng)

- Tài sản 04: Toyota Zace 7 chỗ, biển kiểm soát 61F – 2727, năm sản xuất 2005.

*Giá khởi điểm: 105.722.000 đồng (Một trăm lẻ năm triệu, bảy trăm hai mươi hai ngàn đồng). 

*Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Công ty.   

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 13/4/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 21/4/2022.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá đối với tài sản là: Tài sản 01, Tài sản 02, Tài sản 03, Tài sản 04: 200.000 đồng/01 hồ sơ.

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 18/4/2022 đến ngày 19/4/2022 tại trụ sở Công ty.

- Thời gian xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 20/4/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 21/4/2022.

- Địa điểm xem tài sản: Trung tâm hành chính tỉnh, P.Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.    

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 19/4/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/4/2022.(Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:

Đối với tài sản 01: 34.000.000 đồng

Đối với tài sản 02: 23.600.000 đồng

Đối với tài sản 03: 32.400.000 đồng

Đối với tài sản 04: 21.000.000 đồng

- Thời điểm đấu giá:

Đối với tài sản 01: 09 giờ 30 phút ngày 26/4/2022

Đối với tài sản 02: 10 giờ 00 phút ngày 26/4/2022

Đối với tài sản 03: 10 giờ 30 phút ngày 26/4/2022

Đối với tài sản 04: 11 giờ 00 phút ngày 26/4/2022

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm ,điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa hoặc Chi nhánh Công ty Chính Nghĩa tại TP.Hồ Chí Minh, địa chỉ: 14 đường số 10, khu phố 1, phường Linh Tây, Tp. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh. Người có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.  

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368 (hoặc 0907929234 – Mrs Thủy).

 

Nơi nhận                                                                                                                                  GIÁM ĐỐC

- Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu gia tài sản https://dgts.moj.gov.vn/;

- Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước https://taisancong.vn/

- Báo chí                                                                                                                        TRẦN THANH MINH

- Sở Nội vụ;

- Các điểm niêm yết theo qui định;                                                                                                 

- Lưu HS,VP                                                                                 

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline