THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ 01 XE Ô TÔ TOYOTA-HIACE CỦA VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH BD

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ 01 XE Ô TÔ TOYOTA-HIACE CỦA VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH BD
Ngày đăng: 12/01/2023 02:25 PM

    CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           CHÍNH NGHĨA                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     

      Số: 05/TB-ĐGHDCN                                   Bình Dương, ngày 11 tháng 01 năm 2023

 

                                    THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: 56 Đường số 14, KDC Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: Tầng 15, Tháp B, TT Hành chính, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: Xe Toyota – Hiace biển kiểm soát 61F-2349.

*Giá khởi điểm: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng).

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 12/01/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 30/01/2023.  

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 bộ hồ sơ. 

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 16/01/2023 đến ngày 17/01/2023 tại trụ sở Công ty

- Thời gian xem tài sản: T 08 giờ 00 phút ngày 27/01/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 30/01/2023.

- Địa điểm xem tài sản: TT Hành chính, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 30/01/2023, ngày 31/01/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 01/02/2023.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng)

- Thời điểm đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 02/02/2023

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm ,điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa hoặc người có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.  

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368 hoặc 0376915696 – Ms.Trân.

                                                                                                               

Nơi nhận                                                                               GIÁM ĐỐC

- Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu gia tài sản https://dgts.moj.gov.vn/;

- Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước https://taisancong.vn/

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;                                           

- Các điểm niêm yết theo qui định;                                                                   TRẦN THANH MINH      

- Lưu HS,VP

                                                                                                                                                                                  

 

                                                              

                                                                                                  

 

        

 

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline