THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ 02 XE ÔTÔ CHUYÊN DÙNG

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ 02 XE ÔTÔ CHUYÊN DÙNG
Ngày đăng: 16/03/2022 02:48 PM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           CHÍNH NGHĨA                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     

        Số: 06/TB-ĐGHDCN                             Bình Dương, ngày 15 tháng 03 năm 2022

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: 56 Đường 14, KDC Hiệp Thành 3, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Xí Nghiệp Công Trình Công Cộng TX.Tân Uyên. Địa chỉ: KP 7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá, chi tiết như sau:

Tài sản 01: Xe ôtô chuyên dùng biển kiểm soát 61N – 8301.

* Giá khởi điểm: 77.048.635 đồng (Bảy mươi bảy triệu, không trăm bốn mươi tám nghìn, sáu trăm ba mươi lăm đồng).

Tài sản 02: xe ôtô chuyên dùng biển kiểm soát 61L – 0736.

* Giá khởi điểm: 107.299.735 đồng (Một trăm lẻ bảy triệu, hai trăm chín mươi chín nghìn, bảy trăm ba mươi lăm đồng).

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 18/3/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 25/3/2022.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá:

* Đối với tài sản 01 : 150.000 đồng/01 bộ hồ sơ 

* Đối với tài sản 02 : 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 22/3/2022 đến ngày 23/3/2022 tại trụ sở Công ty.

- Thời gian xem tài sản: T 08 giờ 00 phút ngày 24/3/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 25/3/2022.

- Địa điểm xem tài sản: KP 7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.  

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 23/3/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/3/2022.(Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:

* Đối với tài sản 01: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

* Đối với tài sản 02 : 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

- Thời điểm đấu giá:

* Đối với tài sản 01: 09 giờ 00 phút ngày 30/3/2022.

* Đối với tài sản 02: 10 giờ 30 phút ngày 30/3/2022.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm ,điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa hoặc người có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368 (hoặc 0907929234 – Mrs Thủy).

 

Nơi nhận                                                                             GIÁM ĐỐC

- Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu gia tài sản https://dgts.moj.gov.vn/;

- Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước https://taisancong.vn/

- Báo chí                                                                                                    TRẦN THANH MINH

- Xí nghiệp Công trình Công cộng TX.Tân Uyên;     

- Các điểm niêm yết theo qui định;                                                                                                 

- Lưu HS,VP                                                                                

 

        

 

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline