THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ CÂY XANH CỦA TRƯỜNG THPT TÂY NAM

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ CÂY XANH CỦA TRƯỜNG THPT TÂY NAM
Ngày đăng: 03/03/2023 03:44 PM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       CHÍNH NGHĨA                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     

                 Số: 09/TB-ĐGHDCN                               Bình Dương, ngày 20 tháng 02 năm 2023

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: 56 Đường 14, KDC Hiệp Thành 3, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Trường THPT Tây Nam. Địa chỉ: Ấp Phú Thuận, Xã Phú An, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: là cây xanh của Trường THPT Tây Nam, thị xã Bến Cát. (Tại chứng thư số 08/2023/TDM-CT ngày 02/02/2023 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Thủ Dầu Một).

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 77.740.000 đồng (Bảy mươi bảy triệu, bảy trăm bốn mươi ngàn đồng).

 - Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 21/02/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 03/03/2023.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/01 bộ hồ sơ 

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 28/02/2023, ngày 01/03/2023 tại trụ sở Công ty.

- Thời gian xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 02/03/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 03/03/2023.

- Địa điểm xem tài sản: Ấp Phú Thuận, Xã Phú An, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.   

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 03/03/2023, ngày 06/03/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 07/03/2023.(Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

- Thời điểm đấu giá: 10 giờ 30 phút ngày 08/03/2023.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm ,điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Người có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.  

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0376915696 – Ms Trân.

 

Nơi nhận                                                                            GIÁM ĐỐC

- Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu gia tài sản https://dgts.moj.gov.vn/;

- Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước https://taisancong.vn/

- Báo chí;                                                                                                   TRẦN THANH MINH

- Trường THPT Tây Nam;

- Các điểm niêm yết theo qui định;                                                                                              

- Lưu HS,VP                                                                                

 

        

 

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline