THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TANG VẬT VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TỊCH THU CỦA PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG, CÔNG AN TỈNH BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TANG VẬT VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TỊCH THU CỦA PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG, CÔNG AN TỈNH BÌNH DƯƠNG
Ngày đăng: 25/12/2022 11:05 AM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CHÍNH NGHĨA                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     

      Số: 52/TB-ĐGHDCN                                   Bình Dương, ngày 22 tháng 12 năm 2022

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: 56 Đường số 14, KDC Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương. Địa chỉSố 03, đường Yersin, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.  

Tài sản đấu giá: gồm 237 phương tiện giao thông đường bộ cụ thể như sau:

- 98 (Chín mươi tám) xe mô tô 02 bánh: bán đăng ký lưu hành.

- 139 (Một trăm ba mươi chín) xe mô tô 02 bánh: bán phế liệu không được phép đăng ký lưu hành.

Giá khởi điểm: 376.600.000 đồng (Ba trăm bảy mươi sáu triệu, sáu trăm ngàn đồng).

* Lưu ý: Đục số khung, đục số máy lủng lỗ, cắt sườn làm đôi.

*Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Công ty.

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 23/12/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 06/01/2023.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ 

- Thời gian xem tài sản: T 08 giờ 00 phút ngày 05/01/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 06/01/2023.

- Địa điểm xem tài sản: đường ĐX040, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 04/01/2023, ngày 05/01/2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 06/01/2023.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 75.000.000 đồng (Bảy mươi lăm triệu đồng)

- Thời điểm đấu giá: 10 giờ 30 phút ngày 09/01/2023

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm ,điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa hoặc người có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.  

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368 hoặc 0376915696 – Ms.Trân.

                                                                                                               

Nơi nhận                                                                              GIÁM ĐỐC

- Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu gia tài sản https://dgts.moj.gov.vn/;

- Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước https://taisancong.vn/

- Báo chí                                                                                                              TRẦN THANH MINH

- Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương;

- Các điểm niêm yết theo qui định;      

- Lưu HS,VP                                                                                 

                                                                     

 

                                                              

                                                                                                 

 

         

 

 

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline