THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN GỒM 328 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA CÔNG AN HUYỆN PHÚ GIÁO TỈNH BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN GỒM 328 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA CÔNG AN HUYỆN PHÚ GIÁO TỈNH BÌNH DƯƠNG
Ngày đăng: 02/11/2022 12:54 PM

 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 CHÍNH NGHĨA                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     

       Số: 41/TB-ĐGHDCN                                                  Bình Dương, ngày 27 tháng 10 năm 2022

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: 56 Đường số 14, KDC Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Công an huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: số 14 Trần Quang Diệu, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.  

Tài sản đấu giá: gồm 328 phương tiện giao thông đường bộ cụ thể:

- 77 xe mô tô 02 bánh (bán đăng ký lưu hành).

- 249 xe mô tô 02 bánh (bán phế liệu không đăng ký lưu hành).

- 02 xe mô tô 03 bánh (bán phế liệu không đăng ký lưu hành).

Giá khởi điểm: 292.400.000 đồng (Hai trăm chín mươi hai triệu, bốn trăm ngàn đồng).

* Lưu ý: Đục số khung, đục số máy lủng lỗ, cắt sườn làm đôi.

*Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Công ty.

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 28/10/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/11/2022.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá tài sản 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ. 

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 04/11/2022, ngày 08/11/2022 tại trụ sở Công ty.

- Thời gian xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 09/11/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 10/11/2022.

- Địa điểm xem tài sản: tại kho giữ xe của Công an huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 10/11/2022, ngày 11/11/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 14/11/2022.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 58.000.000 đồng (Năm mươi tám triệu đồng).

- Thời điểm đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 15/11/2022

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm ,điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa hoặc người có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.  

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368 hoặc 0376915696 – Ms.Trân.

                                                                                                               

Nơi nhận                                                                                             GIÁM ĐỐC

- Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu gia tài sản https://dgts.moj.gov.vn/;

- Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước https://taisancong.vn/                                  

- Báo chí                                                                                       TRẦN THANH MINH

- Công an huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương;

- Các điểm niêm yết theo qui định;                                                                             

- Lưu HS,VP                                                                                 

                                                                     

 

                                                              

                                                                                                  

 

        

 

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline