THÔNG BÁO: TIẾP TỤC ĐẤU GIÁ LÔ CÔNG AN HUYỆN PHÚ GIÁO TỈNH BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO: TIẾP TỤC ĐẤU GIÁ LÔ CÔNG AN HUYỆN PHÚ GIÁO TỈNH BÌNH DƯƠNG
Ngày đăng: 23/11/2022 02:03 PM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           CHÍNH NGHĨA                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     

               Số: 92/CV-ĐGHDCN                                      Bình Dương, ngày 23 tháng 11 năm 2022

 

 

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức đấu giá lô tài sản

của Công an huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương)

 

 

Căn cứ Thông báo số 41/TB-ĐGHDCN ngày 27/10/2022 của Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa;

Căn cứ Thông báo tạm dừng cuộc đấu giá ngày 15/11/2022 của Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa;

 

Nay, Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa xin thông báo đến Công an huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương, khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá về thời gian tổ chức đấu giá cụ thể như sau:

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 24/11/2022, 25/11/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 28/11/2022.

Tiền đặt trước: 58.000.000 đồng (Năm mươi tám triệu đồng).

Phương thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản dưới đây:

- Đơn vị thụ hưởng: CTY DAU GIA HOP DANH CHINH NGHIA.

- Số tài khoản: 0024.70406.68.88.68

- Tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương – Chi nhánh Bình Dương.

- Nội dung: Ghi rõ (Tên tổ chức/ Hộ kinh doanh cá thể đăng ký tham gia đấu giá) nộp TĐT Công an huyện Phú Giáo.

- Thời điểm đấu giá: 10 giờ 10 phút ngày 29/11/2022.

Bằng văn bản này Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa xin thông báo Công an huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương, khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá được biết và thực hiện.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Công an huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương, khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá.

Trân trọng !

 

Nơi nhận:                                                                                                       GIÁM ĐỐC

- Công an huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương;

- Khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá;                 

- Lưu VP.                                                                                                   TRẦN THANH MINH

                                                                                                                

 

                                                                                              

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline