Hướng dẫn

Hướng dẫn

NGHỊ ĐỊNH 62/2017/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản về cấp, thu hồi Thẻ đấu giá viên; hình thức đấu giá trực tuyến; đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành.

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội Khóa 14.

THÔNG TƯ 48/2017/TT-BTC

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Luật đấu giá tài sản 2016

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật đấu giá tài sản.

THÔNG TƯ 45/2017/TT-BTC

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;
Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline