THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ KHUNG SẮT (DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG), HÀNG MỚI 100% CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ KHUNG SẮT (DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG), HÀNG MỚI 100% CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG
Ngày đăng: 23/08/2023 03:45 PM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             CHÍNH NGHĨA                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                       

Số: 55/TB-ĐGHDCN                                 Bình Dương, ngày 23 tháng 08 năm 2023

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: 65 Đường số 05, KDC Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: 439 Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá:

STT

Tên hàng

Số lượng

ĐVT

Tổng giá trị

(đồng)

1

Khung sắt (dùng để sản xuất thiết bị truyền động), hàng mới 100%

1.892

cái

562.880.948

Tổng cộng

 

 

562.880.948

*Giá khởi điểm: 562.880.948 đồng (Năm trăm sáu mươi hai triệu, tám trăm tám mươi ngàn, chín trăm bốn mươi tám đồng).

*Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Công ty.

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 25/8/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 11/9/2023.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ. 

- Thời gian đăng ký xem tài sản : T 08 giờ 00 phút ngày 06/9/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 07/9/2023.

- Thời gian xem tài sản: ngày 08/9/2023, ngày 11/9/2023.

- Địa điểm xem tài sản: Tại Kho Chi Cục quản lý hàng xuất nhập khẩu ngoài khu công nghiệp - KP. Bình Đức, P. Bình Hòa, Tp. Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 11/9/2023, ngày 12/9/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 13/9/2023.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 110.000.000 đồng (Một trăm mười triệu đồng)

- Thời điểm đấu giá: 10 giờ 30 phút ngày 14/9/2023.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm ,điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa hoặc người có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.  

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368.

                                                                                                                                           

Nơi nhận                                                                                           GIÁM ĐỐC

- Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu gia tài sản https://dgts.moj.gov.vn/;

- Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước https://taisancong.vn/;

- Báo chí;

- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;                                                             

- Các điểm niêm yết theo qui định;                                                           TRẦN THANH MINH 

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline