THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TÀI SẢN CHO THUÊ CỦA CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TỈNH BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TÀI SẢN CHO THUÊ CỦA CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TỈNH BÌNH DƯƠNG
Ngày đăng: 12/05/2023 09:41 AM

      CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     CHÍNH NGHĨA                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


     Số: 13/TB-ĐGHDCN                                        Bình Dương, ngày 08 tháng 05 năm 2023      

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: 56 Đường số 14, KDC Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.    

Tài sản đấu giá: Tài sản cho thuê (theo Đề án số 47/ĐA-CVĐTNĐ ngày 30/7/2021) của Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:

TT

Tài sản thẩm định

Quy mô (m2)

Đơn giá thẩm định

(đồng/ m2/tháng)

Thành tiền 1 tháng (đồng/tháng)

Thành tiền 1 năm (đồng)

Thành tiền 5 năm (đồng)

1

Nhà bảo vệ

34,6

102.767,0

3.555.738

42.668.856

213.344.280

2

Nhà kho

249,47

177.482,0

44.276.435

531.317.220

2.656.586.100

3

Nhà tạm tập kết

870

82.214,0

71.526.180

858.314.160

4.291.570.800

 

Tổng giá trị

 

 

119.358.353

1.432.300.236

7.161.501.180

Bằng chữ: Bảy tỷ, một trăm sáu mươi mốt triệu, năm trăm lẻ một nghìn, một trăm tám mươi đồng

Tổng giá khởi điểm: 7.161.501.180 đồng (Bảy tỷ, một trăm sáu mươi mốt triệu, năm trăm lẻ một nghìn, một trăm tám mươi đồng).

*Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Công ty.

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 09/05/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 26/05/2023.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá tài sản là 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ. 

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 23/05/2023, ngày 24/05/2023 tại trụ sở Công ty.

- Thời gian xem tài sản: T 08 giờ 00 phút ngày 25/05/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 26/05/2023.

- Địa điểm xem tài sản: Khu phố 6, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 24/05/2023, ngày 25/05/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/05/2023.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 360.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi triệu đồng).

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 10 giờ 30 phút ngày 29/05/2023 tại 56 Đường số 14, KDC Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa hoặc người có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.  

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368 hoặc 0376915696 – Ms.Trân.

                                                                                                                  

Nơi nhận                                                                         GIÁM ĐỐC

- Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu gia tài sản https://dgts.moj.gov.vn/;

- Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước https://taisancong.vn/

- Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Bình Dương;                                        TRẦN THANH MINH

- Các điểm niêm yết theo qui định;

- Lưu HS,VP                                                                                 

                                                                     

 

                                                              

                                                                                                  

 

        

 

 

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline